امروز : جمعه 17 آذر 1402
www.nivanebtekar.com
نیوان ابتکار
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی

گروه خودرو سازی سایپا
گروه خودرو سازی سایپا
سهامداران
فهرست شرکت های سهامدار
شرکت های سهامدار شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص)

شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص)

شرکت مهندسی توسعه سايپا ( سهامی خاص )

شرکت تولید رینگ سایپا ( سهامی خاص)