امروز : سه شنبه 12 مهر 1401
www.nivanebtekar.com
نیوان ابتکار
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی

گروه خودرو سازی سایپا
گروه خودرو سازی سایپا
هیأت مدیره
اعضاء هیأت مدیره - مدیر عامل
اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

نام : شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

نام نماینده اشخاص حقوقی : ناصر گيوكی

سمت : مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

نام : شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص)

نام نماینده اشخاص حقوقی : سعید كیانی

سمت : رییس هیات مدیره- غیر موظف

نام : شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص)

نام نماینده اشخاص حقوقی : محمدحسین وكیلی

سمت : نایب رییس هیات مدیره- غیر موظف

نام : شرکت مهندسی توسعه سايپا ( سهامی خاص )

نام نماینده اشخاص حقوقی : یعقوب محمودی

سمت : عضو هیات مدیره- غیر موظف

نام : شرکت تولید رینگ سایپا ( سهامی خاص)

نام نماینده اشخاص حقوقی : سعید جمالی

سمت : عضو هیات مدیره- غیر موظف